obrázek
moudro Aloise Nebela
značení lokomotiv | 1925-1987
1. ledna 1925 vstoupilo v platnost značení hnacích vozidel navržené ing. Vojtěchem Kryšpínem, šéfkonstruktérem První českomoravské továrny na stroje. Tento systém značení nahradil dosavadní rakouské c.k. označovaní vozidel. Z Kryšpínova značení se daly vyčíst základní technické informace o daném stroji. ČSD používaly toto značení více než šedesát let - až do roku 1987. Od roku 1988 se přešlo na jednotné značení pouze čísly s možností počítačového zpracování dat.
 
Lokomotiva byla označena velkým písmenem, které určovalo typ hnacího vozidla (parní lokomotivy byly bez písmena) a čtyřmístným číslem, vozidla úzkorozchodná se značily jen třímístným číslem, za kterým následovalo třímístné inventární číslo.
 
Písmena vyjadřují typ hnaciho vozidla
E elektrická hnací vozidla stejnosměrná
S el. hnací vozidla střídavá (do července 1965 značená také E)
ES elektrická hnací vozidla dvouproudová
EM el. motorová jednotka stejnosměrná
SM el. motorová jednotka střídavá
T motorové lokomotivy
M motorové vozy
U hnací vozidla úzkorozchodná
N nemotorový vůz (vložený v pantografech)
R řídící vůz
 
Význam číslic v značení (zleva)
1. počet spřažených nebo hnacích dvojkolí
2. (číslo+3)x10 - maximální dovolená rychlost vozidla (normálně- a širokorozchodná vozidla)
2. (úzkorozchod. vozidla) přibližná hmotnost na jedno dvojkolí
3. číslo+10 - přibližná hmotnost v tunách na jedno spřažené/hnací dvojkolí
4. (3. u úzkorozchodných) konstrukční skupina vozidla, uvádí se za tečkou
 
Označení tendrů parních lokomotiv
1. číslo+3 - obsah prostoru na uhlí v m3
2. a 3. obsah vodní nádrže v m3
4. uváděna za tečkou, značí konstrukční skupinu
 
T 478.1001 motorová lokomotiva se 4 hnacími dvojkolími, maximální rychlost je 100 km/h a její hmotnost je 72 tun; konstrukční skupina 1, první v pořadí této skupiny; dle současného značení: 751.001-9.
značení lokomotiv | od roku 1988
Národní označení hnacích vozidel se skládá ze dvou třímístných skupin čísel (skupiny se v psaném textu oddělují tečkou) a kontrolní číslice za pomlčkou. První číslice určuje typ hnacího vozidla, druhá a třetí konstrukční skupinu. Druhé trojčíslí vyjadřuje inventární číslo - nomálněrozchodné vozidla od 001, jiný rozchod než 1435 mm od 901, vlečkové lokomotivy od 501.
 
Typ hnaciho vozidla - první číslice
1 elektrická hnací vozidla stejnosměrná
2 elektrická hnací vozidla střídavá
3 elektrická hnací vozidla dvou- a víceproudová
4 el. motorová jednotka stejnosměrná
5 el. motorová jednotka střídavá
6 elektrická hnací vozidla dvou- a víceproudová
7 motorové lokomotivy
8 motorové vozy
9 řídící vůz
0 vložené vozy
 
Výpočet kontrolní číslice
Pro ukázku výpočtu kontrolního čísla použijeme označení dvousystémové lokomotivy 363.019-1. Zprava se nad číslo v lichém pořadí napíše 2, nad číslo v sudém pořadí 1:
 
121 212
363.019
 
Poté se čísla pod sebou vynásobí:
1 x 3 = 3
2 x 6 = 12 u dvouciferného čísla sčítáme jednotlivé číslice výsledku násobení: 1 + 2 = 3
1 x 3 = 3
2 x 0 = 0
1 x 1 = 1
2 x 9 = 18 => 1 + 8 = 9
 
Pak se sečtou jednotlivé výsledky násobení:
3 + 3 + 3 + 0 + 1 + 9 = 19 a nakonec se číslo vzešlé s poslední početní operace - součet 19, dopočítá do nejbližší vyšší desítky, zde do 20 a výsledkem je kontrolní číslo 1, čili celé číslo lokomotivy bude 363.019-1.
 
Mezinárodní označení hancích vozidel
Mezinárodní označení hnacích vozidel je dvanáctimístné a má tři části - evidenční číslo přidělené v národním označovacím systému (ABC.DEF), doplněk národního označení pro přechod vozidel do zahraničí a kontrolní číslice.
 
9 Y 54 Z ABC.DEF-K
 
9 číslo přidělené hnacím vozidlům
Y doplňková číslice
54 vlastnická železniční správa, 54 - ČD
Z typ hnacího vozidla, 1 - lokomotivy, 5 - přípojné, zdrojové, vložené a řídící vozy, 9 - motor., el. a akum. vozy a jednotky
xx Michal Uhler - Doktor | RSS kanál |